AYANG-AYANGGUNG
Ayang-ayang gung
Gung goongna rame
Menak ki Wastanu
Nu jadi wadana
Naha maneh kitu
Tukang olo-olo
Loba anu giruk
Ruket jeung kompeni
Niat jadi pangkat
Katon kagorengan
Ngantos Kangjeng Dalem
Lempa lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong
Jalan ka Batawi ngemplong

BULANTOK
Bulantok-bulantok
Bulan gede bulan montok
Moncorong sagede batok

Bulantok-bulantok
Aya bulan sagede batok
Bulanting-bulanting
Aya bulan sagede piring

CINGCANGKELING
Cingcangkeling
Manuk cingkleng cindeten
Plos ka kolong
Bapa satar beleneng

EUNDEUK-EUNDEUKAN
Eundeuk-eundeukan
Taraju bawang
Kalima cipe, jae ulae

Sangkayo
Cabok cinde mende
Dodomoyo

Endeuk-eundeukan
Jamparing pegat talina
Aleut-aleutan
Nu kawin euweuh walina

Euleung euy euleun barudak urang ka jami
embung euy embung sieun badak nu kamari
Euweuh euy euweuh
Geus dibedil ku si Sedet
Detong det detong
Si Sedet kari sapotong

Jung jae
Balakatanjung jae
Mangsoyi godong malati, riri
Riri nyandung ka putra dalem
Tumenggung Bandung
Bandung tipung polongpong
Saunda saendo poho
Poho tadi lalajo teu mawa simbut, butut!

EUNDEUK-EUNDEUKAN LAGONI
Eundeuk-eundeukan lagoni
Meunang peucang sahiji
Leupas deui ku Nini
Beunang deui ku Aki
Eundeuk-eundeukan cangkuang
Bale Bandung Paseban
Meunang peucang Pa Ujang
Leupas deui ku Akang

JALEULEU
Jaleuleu ja
Tulak tujaeman gog
Seureuh leuweung bay
Jambe kolot bug
Ucing katinggang songsong
Ngek!

KALI-KALI KONENG
Kali-kali koneng
Naha koneng aing di kali
Piubareun budak
Naon budakna
Hulu lisung
Naon pangasuhna
Jurig beureum dikukuncung

KALONGKING
Kalongking-kalongking
Bapa sia hudang ngising
Dibura ku madu kucing
Madu kucing meunang maling

Kalongking-kalongking
Bapa sia utah ngising
Beak samak beak samping
Teu cageur waktu sapeuting

MARGALUYU
Bang kalima-lima gobang bang
Bangkong di tengah sawah wah
Wahey tukang bajigur gur
Guru sakola desa sa
Saban poe ngajar jar
Jarum paranti ngaput put
Puteri nu gareulis lis
Lisung kadua halu lu
Luhur kapal udara ra
Ragrag di Jakarta ta
Taun opat hiji ji
Haji rek ka mekah kah
Kahar tujuh rebu bu
Buah meunang ngala la
Lauk meunang nyobek bek
Beker meunang muter-ter
Terus ka Cipaten pen
Pena gagang kalam lam
Lampu eujeung damar mar
Mari kueh hoho ho
Hotel pamandanga ngan
Ngantos kanjeng dalem lem
Lempa lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong!

PUNTEN
Punten mangga
Ari ga, gatot kaca
Ari ca, cau ambon
Ari bon, bonteng asak
Ari sak, sakit perut
Ari rut, rujak asem
Ari sem, sempal-sempil
Ari pil, pilem rame
Ari me, meja makan
Ari kan, kantong kosong
Ari song, songsong lampu
Ari pu, puak-paok
Ari wok, wok candewok

OLE-OLE OGONG
Ole-ole ogong
Melak cabe di Tarogong
Dihakan ku embe ompong
Diteang kari sapotong

Au-au eheng
Beuleum cau tutung geheng
Embe-embe domba
Anak sapi tutunggalan

Ema-ema weya
Si Sahi kabuhulan
Hayang geura diinuman
Embe-embe doma
Anak sapi tutunggalan

Ema-ema weya
Si Sahi pupundakan
Ku baturna ditumbukan…

RAT-RAT GURISAT
Rat-rat gurisat
Nini ingrat paeh diselap
Tiselap kana kuciat
Dibura ku laja tuhur
Laja tuhur meunang ngunun
Meunang ngunung tujuh taun
Kadalapan diburakeun
Nyeh prot, nyeh prot, nyeh prot….

RORO MONYORO
Roro manyoro
Manyoro manjangan ngidul
Anak sia jadi ratu
Diketukan dikenongan
Turunan apung
Karunya ka anak sia

TIK-TIK TOLEKTAK
Tik-tik tolektak
Ari tak, taktak bareuh
Ari reuh, reuhak cina
Ari na, naya gengong
Ari gong, gongseng panas
Ari nas, nasi baso
Ari so, sorangan bae yeuh…

TOKECANG
Tokecang-tokecang
Balagendil tosblong
Angeun kacang-angeun kacang
Sapendil kosong

TRANG-TRANG KOLENTRANG
Trang-trang kolentrang
Si Londok paeh nundutan
Mesat gobang kabuyutan
Tikusruk kana durukan

TUKTUBRUNG
Tuktubrung tali tanjung
Papagan nyamplung
Pada leutik pada sempung
Patulangtung patungtung brung…

Advertisements